HISTORY OF GOTHIC ARCHITECTURE

DUOMO, MILANO No.1

: Duomo, Milano; Italy, Milano; 1386-1577, west front 1616-1813 • West front • Flying buttress.


 • [No.2]

  photo:SHOJI HIRAMATSU

  BACK TO HISTORY OF GOTHIC ARCHITECTURE

  BACK TO HISTORY OF WESTERN ARCHITECTURE

  BACK TO HOME