HISTORY OF GREEK ARCHITECTURE

PARTHENON No.1

: Parthenon; Greece, Athens; 447 B.C.


photo: SONOKO KOKUFU


photo: TAKAHIRO TAJI


[No.2] [No.3]

BACK TO HISTORY OF GREEK ARCHITECTURE

BACK TO HISTORY OF WESTERN ARCHITECTURE

HOME