HISTORY OF ROMAN ARCHITECTURE

PANTHEON No.1

: Pantheon, Italy, Rome; 118-35 A.D.Photo: Shoji Hiramatsu

[No.1]Interior : [No.2]Facade : [No.3]Dome : [No.4]Oculus

BACK TO HISTORY OF ROMAN ARCHITECTURE

BACK TO HISTORY OF WESTERN ARCHITECTURE

BACK TO HOME