JAPANESE ARCHITECTURE IN KYOTO

ROKUON-JI TEMPLE (KINKAKU-JI TEMPLE) No.1[No.2]Shariden, Hojo [No.3]Paintings in Hojo


BACK TO KITA-KU
BACK TO JAPANESE ARCHITECTURE IN KYOTO

BACK TO HOME