title.gifBarbaroi!
back.gif魔術パピルス写本(キリスト教断片集)

原始キリスト教世界

魔術パピルス写本(木板集)

Papyri magicae (tabulae)[底本]
TLG 5002
MAGICA
(Varia)
4 1
5002 004
Papyri magicae (tabulae), ed. K. Preisendanz and A. Henrichs, Papyri
Graecae magicae. Die griechischen Zauberpapyri, vol. 2, 2nd edn. Stuttgart: Teubner, 1974: 236.
5
(Pap: 194: Magica)
魔術パピルス写本(Papyri magicae)
 木板集(tabulae)


木板1
1.1
tribikaton soi criskw sifi swn
kai sensoi kersi kariseian kai sende
grafan sen kai seri kensai kai sende
de drekei agion kai sendera kai senkriV
trikan dia snoi panti tw fawkon sende
kaiaV son deka send kai ison deka
kwlikaron sikaion Krone eikarisa
senoi orokon onson doon kai sende
kardion send asinon dwda sou kai sw
1.10
sera kai onon kai rikarkonokou-
kon sioun karadiasen ka-
kon o en kai sank aisen
ekh yentoi biouq oimww nammw krhstiwn ni
aukh awkai melotiose yonara kai proV efeton bo-
[.]kiV tanwp kai on kai ajnok eaV gw
aukh kai senoersi endekaton sa n
auxgen kai senoekaren kardiaV son bka
t[.k] enh kai kethsion wsena edebwna
t[.]k kai senkoion kerdw twn korghbwna
1.20
inbkai sekereswn dei kardiaV kwn[.]sze
ahy mmion kai t[.]si tawne
ahgkardidtou ukarsiar...tke
dmg∫∫ kaise kai sene esh [.]dwka

"2a, rec".1
 bouV
 boai
 boua
 bouV

"2a, ver".5
 oJu kath-
kw:n ejn bohqhiv-
a/ deyivstou am-
i atafou
(Ps. 90).

七十人訳の詩篇90。
 +O katoikw:n ejn bohqeiva/ tou: uJyivstou
 ejn skevph/ tou: qeovu tou: oujranou: aujlisqhvsetai.
  〔いと高き方の隠れ場に住む者は、天なる神の蔭に宿る〕
ここからの類推で原文を訳すと、 —
  至高者の隠れ場に住まう者は、
  墓なき者たるをまぬがれる。

"2b, rec".1
 bouV bo-
uai bo-
a bouV
wka

"2b, ver".5
konc iJ-
yivst[ou]
all...

"2c, rec".1
bouV

"2c, ver".2
bwV.

2007.11.07.

forward.GIF魔術パピルス写本(陶片集)
back.gif表紙にもどる